The role of the National Coordination Committee in the terms of RTransform project by Municipality of Ampelokipi Menemeni.

Στο πλαίσιο του διακρατικού έργου με τίτλο: «Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and political mobilizations – (Romnia Transform – RTRANSFORM : Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους)», του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (https://rtransform.eu/), ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης αποτελεί εταίρο ενός πολυδύναμου συνεργατικού σχήματος, όπου συμμετέχουν φορείς από την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Αγγλία και τη Βουλγαρία. Κύριος στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών Ρομά στην εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση της κοινωνικής ένταξης μέσω της εφαρμογής της καλής πρακτικής των Συναντήσεων που προάγει τις φωνές των γυναικών από το τοπικό επίπεδο προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών.

Συγκεκριμένα, το έργο στηρίζεται στην πρακτική των εκπαιδευτικών Συγκεντρώσεων Γυναικών Ρομά (Roma Women Students Gatherings / RWSG), που αποδεδειγμένα έχει φέρει θετικά αποτελέσματα κατά την πολυετή εφαρμογή του στην Ισπανία. Ειδικότερα, πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία είκοσι χρόνια από τον οργανισμό Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen, ο οποίος αποτελείται από γυναίκες Ρομά με έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας και εκπαιδευτικού υποβάθρου συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και διεξαγωγής των συγκεντρώσεων με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμπερίληψής τους. Στην προσπάθεια δημιουργίας πεδίου έκφρασης των πραγματικών αναγκών και προβληματισμών των γυναικών σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και της δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, η ενεργή συμμετοχή των γυναικών αποτελεί κλειδί, καθώς η φωνή τους είναι αυτή που μπορεί να φέρει την αλλαγή και τον μετασχηματισμό στο κοινωνικό αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Δεδομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου των γυναικών, η μεθοδολογία του Έργου προβλέπει εξ αρχής ως αναγκαίο όρο τη δημιουργία Εθνικών Επιτροπών Συντονισμού (National Coordination Committee / NCC) αποτελούμενων από γυναίκες Ρομά. Χαρακτηριστικά των εν λόγω επιτροπών είναι η διαγενεακότητα αλλά και η ποικιλομορφία, αφού σε αυτές συμμετέχουν γυναίκες από τις τσιγγάνικες κοινότητες με ποικίλα κοινωνικά προφίλ που εκφράζουν διαφορετικές εμπειρίες και προοπτικές, αλληλοεπιδρώντας θετικά στην ενίσχυση και τη συμμετοχή κι άλλων γυναικών από όποιον χώρο κι αν προέρχονται, ακαδημαϊκό ή μη. Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή ως κεντρικός πυρήνας και κινητήριος μοχλός των Συναντήσεων επιλέγει κάθε φορά τα θέματα προς ανάπτυξη και συζήτηση, συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης καθώς και στις διαδικασίες διάδοσής της.

Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό διεξαγωγής των Συναντήσεων, ο οποίος δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του Έργου, οι γυναίκες “είναι αυτές που οδηγούν την όλη διαδικασία προετοιμασίας από την πρώτη λεπτομέρεια μέχρι και την τελευταία”, ενώ ο ρόλος των οργανώσεων παραμένει επικουρικός.

Έτσι, οι γυναίκες γίνονται κύριοι φορείς (πομποί) και αποδέκτες των θετικών επιδράσεων των Συναντήσεων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η ενθάρρυνση των κοριτσιών να παραμείνουν και να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έπειτα και στο πανεπιστήμιο, καθώς και η προώθηση της κατάρτισης ενηλίκων γυναικών Ρομά. Ακόμη, η κινητοποίηση των γυναικών, η βελτίωση των εκπαιδευτικών προσδοκιών, η κατάρριψη στερεοτύπων που φέρουν οι ίδιες για τη θέση τους στην κοινωνία, καθώς και η διεκδίκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση είναι σημαντικό να αναφερθούν ως θετικές επιδράσεις. Τέ

λος, η άρση των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά και η καταπολέμηση των παγιωμένων στερεοτύπων που παρουσιάζουν γυναίκες και άνδρες από τις τσιγγάνικες κοινότητες να απέχουν από την εκπαίδευση αποκλειστικά κατ’ επιλογή βρίσκονται στο επίκεντρο των Συναντήσεων, ενώ ταυτόχρονα συναντούν στον αντίποδα τις πραγματικές φωνές των σύγχρονων γυναικών Ρομά που προτείνουν λύσεις στο πολύπλευρο πρόβλημα του εκπαιδευτικού αποκλεισμού, λύσεις τελικά που είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στη χάραξη πολιτικών για την κοινωνική ένταξη και στη διασφάλιση ενός δημοκρατικού κοινωνικού διαλόγου.